Skip to main content

Edunvalvontavaltakirja on asia­kirja, jolla henkilö (valtuuttaja) voi itse etukäteen järjestää asioi­densa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykene­mättö­mäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveyden­tilansa vuoksi. Valtuut­taja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa lähi­piiriinsä kuuluvan henkilön (valtuutettu) huoleh­timaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudel­lisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaan­hoidostaan.

Asunto-osakkeet ja muu irtain omaisuus

Oma koti on usein henkilön arvokkain omaisuus, jolloin sitä koskevia määräyksiä olisi hyvä ottaa
valtuutukseen. Asunto-osakkeet ovat irtainta omaisuutta ja niiden osalta riittää, kun mainitaan,
että valtuutettu on oikeutettu huolehtimaan, myymään tai muuten luovuttamaan valtuuttajan
irtaimiston tai muun omaisuuden, jota ei erikseen valtakirjassa mainita. Jo hyvin suppealla
valtakirjakirjauksella valtuutettu on oikeutettu myymään tai muuten luovuttamaan valtuuttajan
asunto-osakkeita sen ollessa valtuuttajan edun mukaista.

Kiinteistöt

Kiinteistöjen osalta asia on hieman monimutkaisempi, sillä mikäli valtakirjassa ei erikseen mainita,
että valtuutettu saa lisäksi myydä tai muuten luovuttaa valtuuttajan omistamia kiinteistöjä, tulee
valtuuttajalle hakea maistraatista yleinen edunvalvoja tätä luovutusta varten. Maistraatin mukaan
ottaminen pitkittää esimerkiksi mahdollista myyntiprosessia huomattavasti ja siksi tähän
kirjaukseen kannattaa kiinnittää huomiota valtakirjaa tehtäessä. Tässä kohdin on mahdollista
myös mainita, että valtuutettu saa lisäksi hakea kiinnityksiä tai perustaa panttioikeuksia
valtuuttajan kiinteistöihin, jolloin valtuutus ulottuu kiinteän omaisuuden hoitamiseen vielä hieman
laajemmin.

Mahdollisuudet erilaisille kirjauksille ovat lähes rajattomat

Edellä mainitut ovat käytännössä valtakirjan minimimääräyksiä, mutta yksilöidympiäkin asuntoja ja
kiinteistöjä koskevia määräyksiä on mahdollista ottaa valtakirjaan. Mikäli henkilöllä on esimerkiksi
useita asuntoja taikka kiinteistöjä, voidaan jokaisen kohdalla määritellä erikseen, miten
valtuutetun tulee kunkin kohdalla toimia. Jos henkilö omistaa esimerkiksi sukutilan, jonka hän
haluaa edelleen säilyttää suvussaan, ei tämän kohdalle kannata tietenkään myyntimahdollisuutta
valtuutetulle asettaa. Toisinaan valtuuttajat haluavat asettaa myös esimerkiksi tarkempia
määräyksiä sijoitusasuntojensa tuottojen käyttämisestä tai muita asuntoihin ja kiinteistöihin
liittyviä hoitovaatimuksia. Mahdollisuudet erilaisille määräyksille ovat moninaiset.

Lopuksi

Mikäli edunvalvontavaltuus mietityttää, niin kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Jokaisen
tilanne on aina yksilöllinen, jolloin netistä ladattu valmis asiakirjapohja ei välttämättä sovellu
täydellisesti juuri sinun tilanteeseesi. Suosittelemme ehdottomasti suojaamaan ja huomioimaan
arvokkaan asumiseen liittyvän omaisuutesi edunvalvontavaltuutuksella.

 

Marika Myllykangas, OTM

Kirjoittaja on lakimies ja LAKIA Oy:n osakas